Privacyverklaring

Katalys verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In deze privacyverklaring informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten van Katalys, inclusief de websites van Katalys, Kern met Pit en Artcadia. Deze privacyverklaring geeft per onderwerp de meest relevante informatie. Katalys gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke

Katalys is de verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Katalys vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar belanghebbenden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop jouw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de wet stelt. Je kunt jouw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Katalys verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten.
 • Het voeren van de deelnemers-, vrijwilligers- en geïnteresseerdenadministratie.
 • Het aanbieden van diensten en het sturen van uitingen zoals magazines, jaarberichten, blogs en nieuwsbrieven.
 • Het informeren en bevragen van deelnemers, vrijwilligers en geïnteresseerden en het doen van onderzoek.
 • Het registreren van jouw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de websites (via cookies).
 • Het aangaan van een samenwerking met derde partijen.
 • Onze bedrijfsvoering.
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Katalys verwerkt persoonsgegevens via onder andere de websites: www.katalys.nl, www.kernmetpit.nl en www.artcadia.nl. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Katalys. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt Katalys jouw persoonsgegevens niet zonder je voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt Katalys?

Katalys verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats).
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.

Interactiegegevens (bijvoorbeeld informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de deelnemers opgeslagen).

Het aan- en afmelden voor het ontvangen van magazines, jaarberichten, blogs, nieuwsbrieven en andere uitingen.

Katalys biedt magazines, jaarberichten, blogs, nieuwsbrieven en andere uitingen aan, waarmee sociale initiatieven, vrijwilligers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. De abonneebestanden van de uitingen worden niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt Katalys voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Katalys gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Ook neemt ze passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Katalys deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring en alleen met derden, wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.


In opdracht van Katalys kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Katalys maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in deze privacyverklaring genoemd, worden jouw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Katalys verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties, wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen

Katalys bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kun je jouw gegevens inzien of verwijderen?

Je kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Katalys. Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. Je kunt ook verzoeken jouw gegevens te laten verwijderen. Dit is echter slechts mogelijk voor zover Katalys nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen.

Voor inzage en/of correctie van je gegevens kun je een verzoek per post sturen naar Katalys, Postbus 33, 6800 LE te Arnhem. Verwijdering van je gegevens uit het bestand van Katalys kan via deze link.

Ook ben je gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van je gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Om jouw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Katalys passende beveiligingstechnologie toe. Als je gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Katalys neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Klikgedrag

Op onze websites (www.katalys.nl, www.kernmetpit.nl en www.artcadia.nl) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de websites voor jou te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van jou opgenomen zonder dat je daar expliciet opdracht toe geeft, zoals bij het aanvragen van informatie.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze websites gebruik van cookies om het gebruik van de websites voor jou makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze websites wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Cookies accepteren

Onze websites functioneren het beste als je de cookies accepteert. Je kunt onze cookies eenvoudig
accepteren in de cookiemelding die tijdens je eerste bezoek aan de websites verschijnt.

Cookies verwijderen of uitschakelen

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/thema/privacy/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Noodzakelijk/functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de websites.

Analytische cookies

De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de websites gebruiken. Deze informatie helpt ons om de websites te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op jouw wensen. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze websites en mogelijk om te bepalen hoe effectief onze advertenties zijn. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het websitebezoek bij te houden.

Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:

 • Google Analytics mag jouw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
 • De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet.

Tracking cookies

De tracking cookies verzamelen informatie over het surfgedrag van de websitebezoekers. Via deze informatie kunnen wij de website nog beter op jouw behoeften aan laten sluiten.

Privacybeleid van derden

Op de websites kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Katalys behorende, websites. Katalys kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je daarom om je altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Vragen

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor mailen naar info@katalys.nl
of een brief sturen naar onderstaand adres.

postadres
Postbus 33
6800 LE Arnhem

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 11 juli 2023.

Katalys behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. We raden je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.