Katalys - orange-figure-13

Manifest: Passend beleid voor collectieve en andere woonvormen

KNHM foundation heeft het Manifest Ruimte voor collectief wonen ondertekend. Hiermee steunen we een beweging die al enkele jaren aan de gang is en waarbij de behoefte aan verbinding een grote rol speelt: nabuurschap en zorg voor elkaar, samen bouwen en wonen en invulling geven aan maatschappelijke doelen.

Op dit moment is er in veel gemeenten geen concreet beleid voor collectieve woonvormen. Gemeenten en burgerinitiatieven vinden steeds opnieuw het wiel uit om initiatieven van burgers een plek te geven. Dit vergt veel tijd en geld en brengt onzekerheden met zich mee. Onzekerheden voor het initiatief, wanneer er na vele inspanningen en voorinvesteringen uiteindelijk geen haalbaar plan of vergunningverlening volgt. En onzekerheden bij de gemeente, zoals het (ogenschijnlijk) loslaten van sturing en controle.

In een aantal vooruitstrevende gemeenten zijn collectieve woonprojecten van burgers gerealiseerd, naar tevredenheid van alle partijen. Helaas strandt nog een groot aantal pogingen in goede bedoelingen. Dit is jammer, want wooncollectieven hebben de gemeente veel te bieden en zijn binnen de huidige wettelijke kaders goed te organiseren.

Wat bieden burgerinitiatieven een gemeente?

• Realisatie van vernieuwende woonconcepten, die beter aansluiten bij de de huidige behoefte van inwoners en waar reguliere ontwikkelaars en corporaties vaak (nog) niet of onvoldoende in voorzien, zoals kleinere woningen, gedeelde faciliteiten en gedeelde buitenruimte;
• Kleinschalige en inclusieve gemeenschappen waarin jong en oud meer omziet naar elkaar (nabuurschap, sociale cohesie), met toename veiligheid, vitaal buitengebied, minder eenzaamheid en lagere kosten voor Wmo en zorg tot gevolg;
• Bijdrage aan de woningbouwopgave: bouw van betaalbare woningen voor het lage en middensegment, meer kansen voor eigen inwoners, (en dus) meer doorstroming en flexibele (soms ook tijdelijke) bouw;
• Impuls aan duurzame woonvormen zoals klimaatadaptief, circulair, energieneutraal en gasloos.Meer weten over het initiatief, het manifest en eventuele oplossingen? Op de website www.ruimtevoorcollectiefwonen.nl vind je meer beleidssuggesties én inspirerende voorbeelden van succesvolle projecten in andere gemeenten. Kijk op Ruimte voor Collectief Wonen.